Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Mitä sosiaalinen kuntoutus on

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan ihmisten sosiaalista toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista. Sosiaalinen kuntoutus on palvelua, jossa yhdistyy yksilöllinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen tuki.

 

Yleistä

Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista kuntoutusjärjestelmää ja käytännössä sen toteutus edellyttää eri ammattilaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Tarve sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen on kasvanut monesta eri syystä. Kasvava pitkäaikaisyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus, nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen ovat tuottaneet ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan tehostettua yksilöllistä tukea ja ohjausta, osallisuutta edistävää tavoitteellista toimintaa sekä eri tukitahojen tiivistä yhteistyötä.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän perustan; periaatteena on yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla.

Sosiaalisen kuntoutuksen käsite tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää erilaisia ja eri asiakasryhmille soveltuvia ryhmämuotoisia palveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen sisälle mahtuvat myös ikääntyneille suunnatut palvelut, jotka sisällöltään voivat olla hyvinkin erilaisia nuorille suunnatuista palveluista.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Tavoite määrittelee missä, miten ja kuka sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallista osuutta toteuttaa. Tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tahi tukea ryhmässä toimimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

 

Suhde muuhun kuntoutukseen

Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista kuntoutusjärjestelmää. Asiakkaiden palveluprosesseissa sosiaalinen kuntoutus toimii usein yhteensovitettuna muun kuntoutuksen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen tai muiden tarvittavien palvelujen ja tukitoimien kanssa kanssa.

Sosiaalinen kuntoutus perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen.  Kun asiakkaan tarvetta sosiaaliseen kuntoutukseen arvioidaan, on olennaista selvittää hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa saada myös muuta kuntoutusta ja muita tukitoimia

  • terveydenhuollossa
  • työ- ja elinkeinohallinnossa
  • opetushallinnossa
  • eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä
  • tapaturma- ja liikennevakuutuksessa
  • veteraanien kuntoutuksessa tai
  • järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnassa

 

Kuntoutuminen

Kuntoutuminen on yksilöllinen muutosprosessi, joka etenee itse asetettujen tavoitteiden ja omien voimavarojen mukaan. Kuntoutuja on oman elämänsä ja oman kuntoutumisensa paras asiantuntija.

Kuntoutumisen tueksi on saatava tilaa, aikaa, erilaisia vaihtoehtoja ja tukea kokemusten jäsentämiseen, saadun tiedon miettimiseen ja oman elämäntilanteen selkiyttämiseen.

Vertaistukiryhmissä ja kuntoutuskursseilla kuntoutuja voi verrata kokemuksiaan toisten kuntoutujien kokemuksiin sekä kuntoutustyöntekijöiden tietoon kuntoutumisprosessista ja tarjolla olevista erilaisista tuen muodoista. Keskeistä on jokaisen kokemushistorian arvostaminen, keskinäinen tuki sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus.

 

Lue lisää:

Helka Raivio, THL: Sosiaalinen kuntoutus. Käsitteellistä tarkastelua ja katsaus tulevaan

Helka Raivio, THL: Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteellistä tarkastelua. Pro Sos –hankevierailu/Lahti

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017