Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kehittäminen

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU)

Vuosina 2015-2017 toteutettavan Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä.

SOSKU-hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat. SOSKU-hanketta toteuttavat

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
 • Jyväskylän kaupunki
 • Järvenpään kaupunki
 • Kuntoutussäätiö
 • Laukaan kunta
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Rovaniemen kaupunki
 • Seinäjoen kaupunki
 • Vantaan kaupunki

 

Lisätietoja:

SOSKU-hanke

SOSKU-hankkeen loppuraportti, 2018

SOSKU-hankkeen verkostokirjeissä osahankkeiden kuvauksia ja haastatteluja

SOSKU-hankkeen väliraportti, marraskuu 2016

SOSKU-hankkeen valtakunnallinen kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta

Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella. Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 2016-2017

 

Yhteiskehittäminen

SOSKU-hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat ja ammattilaiset kehittävät yhdessä sosiaalista kuntoutusta. Yhteiskehittämistä hyödynnetään toimintatapojen ja palveluiden uudistamisessa.

Yhteiskehittämisessä lähtökohtana on ammattilaisen ja asiakkaan välinen suhde, jossa korostuvat kumppanuus, vastavuoroisuus ja hierarkkisen vuorovaikutuksen haastaminen. Yhteiskehittäminen on dialoginen prosessi ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Yhteiskehittäjät muodostavat luottamukseen perustuvia siteitä ja verkostoja virallisten suhteiden rinnalle ja niiden sijaan.

Yhteiskehittäminen käynnistää muutoksia niin ammatillisuudessa, asiakkaan asemassa, johtamisessa kuin palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja päätöksenteossa.

Yhteiskehittämisen sivutuotteena voi myös olla asiakkaan kuntoutuminen. Asiakkaalla on mahdollisuus löytää yhteiskehittämisen myötä merkityksellinen suhde myös oman elämänsä haasteisiin. Osa asiakkaista voi hakeutua kokemusasiantuntijaksi. Kokemusasiantuntijat auttavat muita saman kokeneita ja suunnittelevat palveluita yhteistyössä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.

 

Käytännön esimerkkejä yhteiskehittämisestä

Jyväskylän SOSKU-osahankkeessa on alusta lähtien kehitetty asiakkaiden osallisuutta lisääviä työmuotoja ja palveluja yhdessä aikuissosiaalityön asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Lue lisää Jyväskylän kokemuksista yhteiskehittämisestä

Järvenpään SOSKU-osahankkeessa järjestettiin vuonna 2016 vertaisneuvojakoulutus, jossa opeteltiin toimimaan virastossa asioivien ihmisten tukena. Lue lisää vertaisneuvojakoulutuksesta.

Lisätietoja Koulutetut Kokemusasiantuntijat (KoKoA) ry

 

Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen teematyö Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella on osa SOSKU-hankkeen (valtakunnallisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeen ) toimintaa.

Vuosina 2016-2017 toteutettavan teematyön koordinoijana ja toteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu. Teematyöhön liittyen on järjestetty viisi seminaaria eri puolella Suomea. 

Teematyön kaikki aineistot löytyvät Innokylästä.

Lisäksi:

SOSKU-hankkeen toimijoiden yhteistyöverkoston maaliskuussa 2017 laatima muistio sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä: Laadukkaan sosiaalisen kuntoutuksen periaatteita

Holopainen Susanna, Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen. Opinnäytetyö, sosianomi, ylempi amk-tutkinto Kymen ammattikorkeakoulu 2016.  Esitys opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveysyhtymän peruspalvelukeskus Aava. Sen tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistui sosiaalipalveluiden ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita sekä työntekijöitä. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan muun muassa osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä, työttömyyden taustoja ja vaikutuksia.

 

Muita sosiaalista kuntoutusta kehittäviä hankkeita

PRO SOS-hanke

PRO SOS –Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, on valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on sosiaalityön uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen Sote-uudistuksessa. Vahva ja vaikuttava sosiaalityö edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hankkeen toiminta rakentuu osahankkeista, jotka ovat muotoutuneet seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Jyväskylän Yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ympärille. Hankkeen päätoteuttajana toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, joka on pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAN taustaorganisaatio.

Hanke on valtakunnallinen (STM) Toimintalinja 5:n mukainen ESR-hanke. ESR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa Kuntaliitto ja osallistuvat 94 kuntaa.

 

PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä

PARTY on valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja. Rauman kaupungin hallinnoima hanke toteutetaan ESR-osarahoituksella 1.4.2015 – 31.3.2018.

PARTY-hankkeessa keskeisiä esille nostettavia asioita ovat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

PARTY:n asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat, ikääntyvät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työttömät sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt. Kohderyhmä pyritään saamaan mukaan aktiiviseen kehittämistyöhön vertaisoppimisen ja kokemusasiantuntijuuden keinoin.

Hankekokonaisuutta ja sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää ERS-rahoitusta koordinoi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto.

 

Erityistukea elämään-hanke, Pohjantähti-opisto, Keminmaa

Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (Soku)

Kaiku -hanke, Pohjois-Karjalan sosiaalituturvayhdistys ry, Joensuu

Kainuun sote. Virtaa vielä- Virta II. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 2014-2016. Loppuraportti.

Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke, Kuopion kaupunki

Osallisuutta osuuskunnista, valtakunnallinen kehittämishanke, Kiipulasäätiö

Polku55-hanke, Kuntoutuspolku ry, Tampere

Sokra, sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, THL

SOKU – Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, Lapin ammattikorkeakoulu 2015-2018

SUUNTA – Nuorten vanhempien suunta työuralle, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Välittävät verkostot-hanke, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Kuusamo

 

 

 


Sisältö päivitetty 06.04.2018