Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tulokset ja vaikuttavuus

Sosiaalisen kuntoutuksen tulosten seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muun muassa erilaisia seurantakyselyjä ja mittareita. Myös asiakkaan ohjaustyön tueksi on kehitetty menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida sosiaalista toimintakykyä, asettaa tavoitteita ja tehdä niiden pohjalta suunnitelmia ja arvioida niiden etenemistä ja toteutumista.

Tulosten seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin käytännöt vaihtelevat suuresti kunnittain ja hankkeittain. Seuraavassa on esimerkkejä käytössä olevista mittareista ja menetelmistä

 

Kykyviisari

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä kaikille työikäisille soveltuva työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla vastaaja voi itse arvioida työ- ja toimintakykyään ja sen muutostarpeita. Kykyviisari on suuntaa-antava arviointimenetelmä, jonka avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Vastaaja voi myös seurata työ- ja toimintakyvyssään tapahtuneita muutoksia, mikäli arviointi toistetaan.

Kykyviisari on tällä hetkellä käytössä ESR:n toimintalinja 5:n kehittämishankkeissa. Hankkeissa Kykyviisaria voidaan käyttää osallistujien tilanteen kartoittamiseen, työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä mahdollisten muutostavoitteiden asettamiseen. Toisaalta Kykyviisari voi toimia asiakastyössä ohjaavana ja keskusteluja avaavana työkaluna. Lisäksi Kykyviisari auttaa hanketta oman toimintansa arvioinnissa ja raportoinnissa.

Lue lisää Kykyviisarista

 

Työelämätutka

Työelämätutka on työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella vuonna 2013 kehitetty sähköinen menetelmä, jonka avulla työnhakija voi arvioida työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkan pohjalta työnhakija voi keskustella TE-palveluissa tekemästään arvioinnista ja pohtia ammattilaisten kanssa, mikä auttaa pääsemään parhaiten tilanteessa eteenpäin.

Työelämätutka on visuaalinen ja selkeä menetelmä oman tilanteen arvioimiseksi, ja sitä voidaan hyödyntää myös ohjauksen ja tuen välineenä. Työelämätutkan mallin pohjalta on kehitetty useita elämänhallintaan ja sosiaaliseen toimintakykyyn keskittyviä arvioinnin ja ohjauksen menetelmiä.

Tutustu Työelämätutkaan

Ohjauksen liike näkyviin- raportti (TEM, 2013)

 

Kompassi

Kompassi on selkeä ja helppokäyttöinen menetelmä tukemaan elämäntilanteen kartoitusta, palveluohjausta, ja verkostoyhteistyötä. Kompassi on visuaalinen, sähköinen työkalu, joka on rakennettu työelämätutkan mallin pohjalta.

Kompassi-ympyrässä on seitsemän elämänhallinnan osa-aluetta, joita voidaan käyttää palvelutarpeen arvioinnin tukena löytämään asiakkaan omasta mielestä keskeiset tuen tarpeet sekä yhteisten tavoitteiden ja niissä etenemisen arvioinnissa.

Miksi uusi menetelmä – kaikki kysymyksethän on jo kysytty?

Miksi uusi menetelmä: esitys

 

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY)

Esy -menetelmä on kehitetty Kainuun sote-kuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa työelämätutkan mallin pohjalta. Se on lähtökodaltaan tavoitteellinen ja voimavarasuuntautunut. Se tarjoaa hyvän pohjan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnille ja palvelusuunnitelmalle sekä asiakkaan ja työntekijän yhteiselle tavoitteelliselle työskentelylle ja sen arvioimiselle.

Muutoksen seurannan tueksi on rakennettu kymmenestä elämän osa-alueesta koostuva ympyrä. Ympyrän osa-alueiden tehtävänä on sanoittaa työskentelyn kohteita ja auttaa asiakasta ja hänen työntekijäänsä jäsentämään elämäntilannetta.

Elämäntilanteen osa-alueet on purettu sitä arvioiviksi positiivisiksi väittämiksi. Asiakas arvioi itse ESY- ympyrän kunkin teemaan väittämät arviointiasteikolla 1 – 10. Menetelmästä on saatavana myös sähköinen sovellus.

 

Lisätietoja:

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY)

Virran tuomaa. Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä ja käytännöistä

Menetelmästä Innokylän sivuilla

 

 

SOSKU-Tutka

Elämänhallinnan arviointiin ja ohjaustyöhön soveltuva SOSKU-Tutka on kehitetty työelämätutkan mallin pohjalta valtakunnallisessa sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU). SOSKU-Tutka on visuaalinen, innostava ja helppokäyttöinen menetelmä.

Se koostuu ympyrästä, joka jakaantuu kahdeksaan elämänhallintaa kuvaavaan sektoriin, joita asiakas arvioi viisiportaisten hymiöiden avulla. Tekstit on muotoiltu yksinkertaisiksi ja mahdollisimman selkokielisiksi.

Asiakkaan täyttämä Tutka-ympyrä toimii hyvänä pohjana työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen ja keskustelun virittämisessä, yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja niissä etenemisen arvioimisessa.

Menetelmä on nyt kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä sähköisenä versiona vuoden ajan, toukokuuhun 2018 asti. Koekäytön järjestää SOSKU-hanke, ja hankittu lisenssi mahdollistaa käyttäjiksi enintään 50 työntekijää, jotka voivat olla eri organisaatioista. Kuntoutussäätiö tekee arviointia menetelmän toimivuudesta.

SOSKU_tutkan_esite

 

Esimerkkejä aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin kehitetyistä menetelmistä:

Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari AVAIN

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) AVAIN-mittari tuottaa tietoa sosiaalityöstä ja sen vaikuttavuudesta. Mittaria on kehitetty vuodesta 2010 lähtien yhteistyössä kuntien sosiaalityön ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. AVAIN-mittari on työväline, joka ohjaa kokoamaan tietoa sosiaalityön tavoitteista, menetelmistä ja niistä tilannetekijöistä, jotka edistävät tai vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista asiakkaan elämässä. AVAIN-mittarin avulla voidaan osoittaa sosiaalityön vaikuttavuus.

Sosiaalialan ammattilainen ja asiakas täyttävät mittarin yhdessä. Mittari täytetään, jos asiakkaan kohdalla on päätetty tehdä Sosiaalihuoltolain (2014) mukainen asiakassuunnitelma. AVAIN-mittarin kysymykset vastaavat asiakassuunnitelmalle asetettuja vaatimuksia.

Lisätietoja:

THL: AVAIN-mittari

Minna Kivipelto, Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittari AVAIN. 23.1.2017

 

Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari

Pääkaupunkiseudun kuntien aikuissosiaalityön asiantuntijat ovat yhdessä sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kanssa kehittäneet uutta, aikuisväestölle sopivaa kokonaisvaltaista hyvinvointimittaria.

Tavoitteena on mittari, joka toimisi sekä ihmisten itsearvioinnin välineenä ilman sosiaalityön asiakkuutta että aikuissosiaalityön lakisääteisen palvelutarpeenarvioinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin välineenä.

 

Lisätietoja:

Socca: Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari

Sosiaalialan vaikuttavuuden tutkijaverkosto
Sosiaalityön, sosiaalipalvelujen ja sosiaalisen kuntoutuksen tulosten seurannassa ja vaikuttavuuden arvioinnissa on pyrkimyksenä  päästä nykyistä yhtenäisempiin valtakunnallisiin käytäntöihin ja ottaa käyttöön ja levittää sellaisia mittareita ja menetelmiä, joiden kehittämisessä ja käytettävyyden arvioinnissa on hyödynnetty tutkimustietoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi sosiaalialan vaikuttavuuden tutkijaverkostoa.

Vaikuttavuuden tutkijaverkosto

 

TOIMIA-tietokanta

THL:n ylläpitämä TOIMIA-tietokanta on kehitetty Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisessa TOIMIJA- asiantuntijaverkostossa

Tutustu TOIMIA-tietokantaan

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017