Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Infopankki

Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä julkaisuja ja muuta aineistoa


Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet.
Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Ala-Kauhaluoma, Mika & Tuusa, Matti (2015) Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Kuntoutus 38(1), 35-41.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Kuntien valmistautuminen perustoimeentulotuen Kela-siirtoon. THL:n kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan – miten asiakas saa sosiaalityön palvelut? Päätösten tueksi 1/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna ym. (2016) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Työpaperi 21/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, Sanna & Kivipelto, Minna (2012) Valtaistus. Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus. Raportti 27/2012. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Granfelt, Riitta (2007) ”Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa”. Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2007. Vammala: Rikosseuraamusvirasto.

Hietala, Harri ym. (2014) Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana palvelurakennetta. Selvitys Lahden ja Heinolan seudun työllisyyspalveluista. Vates-säätiö.

Hiilamo, Heikki ym. (2017) Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017.

Hinkka Terhi, Koivisto Juha, Haverinen Riitta. Kartoittava kirjallisuuskatsaus sosiaalsien kuntoutuksen työmuodoista ja niiden vaikutuksista. Stakesin (2006) katsauksessa tarkastellaan, millaisia työmuotoja sosiaalisessa kuntoutuksessa käytetään ja millaisia vaikutuksia käytettävillä työmuodoilla on olemassa olevan tutkimuksen perusteella ollut.

Järvelä, Sampo ym. (toim.) (2015) Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Silta-Valmennusyhdistys ry.

Karjalainen, Jouko & Peppi Saikku (2016) Kokemuksia osallistavasta sosiaaliturvasta. Selvitys pilottihankkeista vuonna 2014. Työpaperi 12/2016. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kesä, Mikko ym. (2013) Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyö. Loppuraportti 10.9.2013. Innolink Research, Sosiaalikehitys Oy, Kuntoutussäätiö.

Kivipelto, Minna (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Raportti 8/2013. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kostilainen Harri & Nieminen Ari (toim.) (2018). Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, Diak Työelämä, 13. Tampere: Juvenes Print Oy.

Määttä, Mirja & Määttä, Anne (toim.) (2015) Parempia ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseen. Valtion selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 16/2015.

Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti. (2015) Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20/2015.

Pyykkönen Jussi,  Myrskylä Pekka, Haavisto Ilkka, Hiilamo Heikki, Nord Ulla. Kadonneet työmiehet. Suomessa 79 000 miestä ei tee tai aina edes hae töitä – mitä heille tapahtui. Evan analyysi nro 54.

Raivio Helka (toim.) (2018) Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (SOSKU) 2015 – 2018 loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 7/2018. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.

Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa, Lappi Aino, Haapakorva Pasi, Kiilakoski Tomi, Merikukka Marko, Hautakoski Ari, Pekkarinen Elina ja Gissler Mika. Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Raportti 9/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Romakkaniemi Marjo, Lindh Jari, Laitinen Marjo. Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147, 2018.

Räty Rauni & Pietiläinen Rauno (toim.) (2017) Lappilaisen nuoren tulevaisuutta tukemassa. Soku-hankkeessa tehtyä, koettua ja uusia visioita. Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi.

Sallila, Seppo (2016) Kelan ja kuntien työnjako toimeentulotuen siirrossa Kelaan. Työpaperi 21/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuntoutus-lehti. Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero 4/2014.

Sutela Elina, Törmäkangas Liisa, Toikka Enna, Haapakorva Pasi, Hautakoski Ari, Hakovirta Mia, Rasinkangas Jarkko, Gissler Mika ja Ristikari Tiina. Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Raportti 5/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto.

Tuusa, Matti & Ala-Kauhaluoma, Mika (2014) Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 42/2014.

 

Muuta aineistoa

Arki on draamaa!
Video kertoo nuorisotyön ja Mikkelin teatterin toteuttamasta nuorten teatteriryhmästä.

Nuorten tekemä ryhmätoiminnan opas
Espoolaiset nuoret kirjoittivat ryhmätoiminnan menetelmäoppaan ryhmätoimintaa ohjaaville ammattilaisille. Opas on kirjoitettu rap-sanoitusten muodossa

”Parastetaan” pitkäaikaistyöttömien palveluita – pohditaan sosiaalista kuntoutusta. MYP-hankkeen työseminaari Oulussa 28.9.2016.

Pehmeät tuolit
Videossa kerrotaan oppilaiden sosiaalisesta tukemisesta ja viihtymisestä peruskoulussa.

Sosiaalinen kuntoutus on osa elämää Tanskassa ja Saksassa
Mika Ala-Kauhaluoma, Matti Tuusa ja Ari Nieminen kirjoittavat SOSKUn opintomatkoista Kuntoutusportissa.

 

Seminaariaineistoja

Sosiaalinen kuntoutus – Vantaan SOSKU-hankkeen seminaari 7.3.2018

Yhteisseminaari ”Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua –  sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön ammattikäytäntöinä” 6.10.2017

Seminaarin järjestivät Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA:n PRO SOS -hanke ja vanhustyön kehittämisverkosto, GeroMetro.
Tutustu seminaarin aineistoihin

 

Sosiaalisen kuntoutuksen seminaari, Seinäjoki 14.9.2017

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaalla, Päivi Saukko
Näkemykset sosiaalisesta kuntoutuksesta kunnissa 14 9 17 Jarno Karjalainen
Raivio Seinäjoki 14 9 2017

PKS aikuisväestön hyvinvoinnin tilannearvio – asiakaslomake

Ohjeet PKS aikuisväestön hyvinvoinnin tilannearviolle

Hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari työntekijäkäyttöön, versio 2

Hyvä aikuissosiaalityön tai aikuispalvelujen työntekijä, käyttäjäkokemukset universaali

 

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen, helmikuu 2017

Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen from THL

 

 


Sisältö päivitetty 06.04.2018