Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kunnissa tarvetta sosiaalisen kuntoutuksen selkiyttämiselle

Uutta sosiaalihuoltolakia kiitellään selkeäksi ja johdonmukaiseksi, mutta haasteena on sen toimeenpanoon liittyvän ohjauksen riittämättömyys. Sosiaalinen kuntoutus osana uutta lakia on usein vielä jäsentymätön kokonaisuus ja kunnissa kaivataan valtakunnallista ohjausta sekä valvontaa.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tarvetta arvioidaan useimmiten sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan kunnissa useimmiten sosiaalipalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Keskeistä on kuitenkin moniammatillinen ja sektoreiden välinen yhteistyö, erityisesti sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden välillä. Kuntakyselyn perusteella tarvetta on eri toimijoiden välisen työn- ja vastuunjaon selkeyttämiselle.

Tulokset kävivät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta kyselystä, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien näkemyksiä uudesta sosiaalihuoltolaista sekä saada kokonaiskuva sosiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta kunnissa.

Lue lisää THL:n sivuilta


Puromäki Henna, Kuusio Hannamaria, Tuusa Matti, Karjalainen Jarno. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn tulokset. Työpaperi 47/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017