Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Järjestöiltä aloite palkkatuen määrän ja tason nostamiseen

Järjestöt ovat tehneet yhteisen lakialoitteen palkkatuesta. Muutosesityksessä esitetään palkkatuen määräksi enintään 12 – 24 kuukauden ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 85 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta.

Luen koko aloite alta.

 

Aloitteen sisältö

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 7 luku ja 8 pykälä:
Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto eräissä tapauksissa

 

Muutosesitys

Yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka palkkaa 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin, palkkatuen määrä on enintään 12 – 24 kuukauden ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 85 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta.

Kuukausittaiset tuen piiriin kuuluvat palkkauskustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää kohtuullisia palkkauskustannuksia, jotka 85 prosentin työajalle vuoden 2017 osalta ovat 1800 euroa. Palkkatuki ei saa vääristää yritysten, tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua.

Lisäksi 100 prosenttista tukea voidaan myöntää niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 85 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta, kun yhdistys tai säätiö palkkaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja.

 

Perustelut

Palkkatuen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tuella palkattavan tuottavuuden olevan tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden johdosta. Ammatillisen osaamisen täydentäminen edellyttää kolmannen sektorin työnantajalta erityistä panostusta ja valmiutta yhteistyössä ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa edistää työnhakijan osaamista, sekä tunnistaa ja tunnustaa osaamisen kehittymistä.

Ellei työnantajalla kuitenkaan ole toimintaa, jolla kattaa tavoitteen saavuttamiseksi syntyviä kustannuksia ja panostusta, on tavoitteen saavuttaminen vapaaehtoistoiminnan pohjalta mahdotonta. Tämän vuoksi on perusteltua, että palkkatuella kompensoidaan kolmannen sektorin toteuttamaa työllistämis- ja koulutustavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa panostusta.

Lisäksi kun kolmannen sektorin toimija palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä palveluja, tulisi yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle myöntää tuki myös niissä tapauksissa 100 prosenttisena tukena.

Kolmannen sektorin toimijalle, jolla ei ole elinkeinotoimintaa ja toimii edellä mainitulla tavalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien ammatillisen osaamisen kehittymisen tavoitteella, esitetään toiminnan työllisyystavoitteen perusteella palkkatuen osalta muutosta Lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 7 luku ja 8 pykälän osalta.

Lisäksi esitetään, että Työ- ja elinkeinoministeriön asettamat aluekohtaiset enimmäiskiintiöt 100 prosenttista palkkatuen osalta, jotka koskevat henkilötyövuosien enimmäismäärää talousarviovuotta koskien, tulisi purkaa ja sitoa tuen myöntäminen toiminnan sisältöön eli työllisyys- ja koulutustavoitteeseen edellä mainitulla tavalla.

 

Aloite Kansalaisaloite.fi palvelussa

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017