Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vaikeavammaisten kuntoutukseen kaivataan räätälöintiä

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus – monipuolista ja monelle

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus palvelee monenlaisia vammaisia tai pitkäaikaissairaita, joilla on huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytymisessä jokapäiväisissä toimissa.

Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyy monenlaista kuntoutusta sekä laitos- että avomuotoisena, jolloin yksittäiset kuntoutustoimenpiteet vaihtelevat kuntoutuslaitosjaksoista ja sopeutumisvalmennuksesta fysioterapiaan, toimintaterapiaan ja muihin avomuotoisiin kuntoutusjaksoihin.

Avo- ja laitoskuntoutus tehosivat eri vaikeuksiin

Avokuntoutus terapioineen näyttää edistävän parhaiten fyysistä suoriutumista, kun taas psykososiaaliset vaikutukset näkyvät laitoskuntoutuksessa selvemmin kuin avokuntoutuksessa.

Arkielämässä selviytymistä tuetaan tämän tutkimuksen tulosten perusteella parhaiten silloin, kun käytetään sekä laitos- että avomuotoista kuntoutusta.

Kuntoutusta kannattaa suunnitella räätälöidysti niin, että kuntoutuja saa juuri sellaista kuntoutusta kuin hänen tarpeisiinsa sopii. Tällä tavoin varmistetaan, että kuntoutuja on sitoutunut kuntoutukseen ja kokee kuntoutuksen mielekkääksi, innostavaksi ja vaikuttavaksi.

Innostavuus ja kuntoutujien toiveet tärkeitä

Kuntoutujien kokemat myönteiset vaikutukset olivat yhteydessä kuntoutujan omien toiveiden huomioon ottamiseen kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutuksen innostavuudella näyttää olevan suuri merkitys koettujen vaikutusten kannalta. Ne, jotka kokivat saamansa kuntoutuksen innostavaksi, kokivat muita useammin kuntoutuksensa niin fyysisesti kuin psyykkisesti vaikuttavaksi ja kokivat kuntoutuksella olleen myös vaikutusta arjen hallintaan.

Tuloksissa korostuu asiakkaan ja kuntoutuksen ammattilaisen hyvän yhteistyön tärkeys kuntoutuksen suunnittelussa.

Tutkimus koetuista kuntoutusvaikutuksista

Kansaneläkelaitos järjestää vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta. Tutkimuksessa selvitettiin kuntoutukseen osallistuneiden aikuisten odotuksia kuntoutukselta, kuntoutuksen koettuja vaikutuksia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Odotukset kohdistuivat suurelta osalta fyysisen kunnon ja liikuntamahdollisuuksien paranemiseen sekä arkielämässä selviytymisen kohenemiseen. Näihin kuntoutuksen katsottiin myös useimmin vaikuttaneen. Vaikutuksia koettiin olleen myös psykososiaalisella alueella.

Tutkimusaineisto koostui 769 vastanneesta (53 % otoksesta).

Lähde

Puumalainen J, Härkäpää K ja Järvikoski A: Odotukset, osallisuus ja koetut vaikutukset: Osallistujien kokemuksia vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutus 4/2014, 5-19.


Sisältö päivitetty 13.01.2015

Kommentoi artikkelia