Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työntekijän muistipulmiin tulisi tarttua ajoissa

Muistisairauksien varhaisen diagnosoinnin ja kuntoutuksen korostaminen on lisännyt väestön tietoisuutta muistisairauksista ja niiden oireista.

Muistin merkitys on korostunut viime vuosina työelämässä. Nopea ja joustava tiedon prosessointi sekä aivojen mukautuminen uusiin haasteisiin edellyttävät aivojen hyvää terveyttä. Lievätkin muistin ja tiedonkäsittelyn ongelmat saattavat heikentää merkitsevästi henkilön työkykyä, kirjoittaa professori Anne Remes Itä-Suomen yliopistosta Lääkärilehdessä.

Muistipulmia ei pidä vähätellä

Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 000- 10 000 työikäistä henkilöä, jotka sairastavat etenevää muistisairautta, vaikka työikäisten muistipulmien syyt selittyvätkin useimmiten muilla tekijöillä. Näitä lievempiä muistipulmiakaan ei ole syytä vähätellä, koska ne heikentävät merkittävästi työkykyä ja elämänlaatua.

Vuonna 2012 suomalaisista työikäisistä 17 % koki muistinsa ja/tai keskittymiskykynsä heikentyneen merkittävästi. Yli 55-vuotiaiden joukossa vastaavia oireita koki lähes joka neljäs työntekijä.

Muisti- ja keskittymisvaikeuksien kanssa ilmenee usein myös jaksamiseen, uneen ja mielialaan liittyviä oireita. Tietotyön ja kiireen lisääntyminen altistavat muisti­vaikeuksille ja näkyvät lisäksi työuupumuksena, mieliala- sekä uniongelmina. Nämä tekijät ovat useimmiten muistioireiden taustalla myös  muistipoliklinikoiden työikäisillä asiakkailla.

Työurien pidentäminen lisää paitsi koettujen muistivaikeuksien, myös varsinaisten muistisairauk­sien esiintyvyyttä työikäisillä. Muistiongelmien huomioiminen, syiden selvittäminen sekä ­ennaltaehkäisy tulevat yhä tärkeämmiksi työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa. Aivoterveyden vaaliminen vauvasta vaariin on tuotu esille myös STM:n työryhmän laatimassa kansallisessa muistiohjelmassa vuosille 2012–20.

Käyttökelpoinen väline muistioireiden tunnistamiseen

Suomalaisessa työterveyshuollossa ei tällä hetkellä ole käytössä yhtenäistä toimintamallia tai menetelmiä työikäisten muistiongelmien tunnistamiseen, tutkimiseen ja seurantaan. Käytössä olevat muistitestit (MMSE, CERAD) eivät ole riittävän herkkiä tunnistamaan työikäisen muistioireen varhaisvaihetta, ja helposti ­toteutettavan seulontamenetelmän tarve työ­terveyshuollossa on suuri.

TyöOptimi-kysely on käyttökelpoinen väline tiedonkäsittely- ja muisti­oireiden varhaisvaiheen tunnistamisessa ja seurannassa. Korkea TyöOptimi-indeksi ennusti käyntejä työterveyshuollossa ja sairauspoissaoloja lähivuosien aikana. Kysely näytti aktivoivan ajattelemaan ­aivoterveyttä ja työssä jaksamista sekä kannusti lähes kaikkia kyselyyn osallistuneita muuttamaan terveyskäyttäytymistään.

Muistioireisiin tulisi tarttua hyvissä ajoin, koska riskiryhmän tunnistaminen ja heihin kohdistuvien asianmukaisten interventoiden avulla voidaan tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, kirjoittaa Remes.

Lähde

Remes A: Miten tarttua työntekijän muistipulmiin? Lääkärilehti 4/14.

Kirjallisuutta

Ahveninen H, Rintala J, Ollikainen J, Suhonen J, Arola H. TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työssäkäyvän muisti- ja ­kognitiivisia oireita. Suomen Lääkärilehti 2014: (69); 207–214.


Sisältö päivitetty 21.06.2016

Kommentoi artikkelia