Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Motivaatio sosiaalisessa kuntoutuksessa

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kehittämiskonsultti Anne Kuvaja tarkastelee artikkelissaan työttömän työnhakumotivaatiota ja siihen liittyviä psykososiaalisia tekijöitä. Artikkeli perustuu hyvinvointipalvelujen erikoisalan ammatilliseen lisensiaattitutkimukseen.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteinä on nähty vajaakuntoisuus, päihde- ja mielenterveysongelmat ja motivaation puute. Motivaation puute on katsottu usein kytkeytyvän muihin elämänhallinnan ongelmiin.

Työnhakumotivaation kolme teoriaa

Työnhakumotivaatioon on tarkasteltu itsemääräämisteorian, opitun avuttomuuden ja odotusarvoteorian valossa.

Ne painottavat eri tavoin työttömän työhön liittyvien arvojen, onnistumisodotusten, pystyvyyden ja hallinnan merkitystä työmotivaatiolle.

Työvalmennusyksikössä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin haastatteluin kuuden työvalmentajan käsityksiä työttömien työnhakumotivaatiosta sekä havainnoitiin kolmea työvalmennustilannetta.

Työhakumotivaation neljä orientaatiota

Aineistosta hahmottui neljä työhakumotivaatio-orientaatiota:
1) joustava
2) riippumaton
3) lukkiutunut ja
4) hajanainen orientaatio.

Joustavaan motivaatio-orientaatioon liittyy myönteinen asenne työhön ja työnhakuun, itsearvostus, sitkeys, realistiset suunnitelmat ja hyvät työmarkkinavalmiudet. Työttömyys nähtiin kielteisenä ilmiönä.

Riippumaton motivaatio-orientaatiossakin elämänhallinta on vahvaa, mutta työnsaanti ei houkuttele vaan vapaus ja omaehtoinen toiminta nähdään arvokkaana. Muut kuin palkkatyöhön liittyvät vaikuttimet ovat tärkeitä.

Lukkiutuneeseen työnhakumotivaatioon sisältyy runsaasti työnhaun esteitä: toiveet ovat epärealistisia, asenne on joustamaton ja työmarkkina-valmiuksissa on puutteita. Tämän ryhmän työttömät haluavat aidosti työllistyä, mutta se ei ole mahdollista ennen kuin jokin elämänhallintaa sitova este on purettu.

Osa työnhakijoista on niin kaukana työmarkkinoista, että heidän työnhakumotivaatiotaan voidaan kutsua hajanaiseksi. He ovat usein pitkäaikaistyöttömiä, joilla saattaa olla elämänhallinnan sekä vaikeita päihde- ja mielenterveys ongelmia.

Motivoinnista ja muista interventioista sosiaalisessa kuntoutuksessa hyötyisivät Kuvajan mukaan parhaiten työttömät, joilla on lukkiutuneeseen tai hajanaiseen työnhakumotivaatioon viittaavia työllistymisen esteitä

Lähde:
Anne Kuvaja: Työnhakumotivaation dynamiikkaa: Näkökohtia motivaatiokysymysten käsittelystä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Kuntoutus.lehti 4/2012, 17-29.

Tutustu Kuntoutus-lehteen


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia