Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkärit ovat keskeisessä asemassa kuntoutukseen ohjaamisessa ja kuntoutusprosessin käynnistymisessä.

Tule-sairaudet yleisimpiä ja niihin helpoiten kuntoutusta

Lääkärikyselyn mukaan kolmannes lääkäreistä hoiti päivittäin potilaita, joilla oli kuntoutusta vaativa tuki- ja liikuntaelinten (tule) tai sidekudoksen sairaus, ja noin neljännes hoiti päivittäin potilaita, joilla oli kuntoutusta vaativaa ylipainoa.

Kuntoutusta vaativia mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä, masennusta, verenkiertoelinten sairauksia sekä metabolista oireyhtymää ja diabetesta sairastavia potilaita hoiti päivittäin viidennes lääkäreistä.

Harvinaisimpia olivat potilaat, joilla oli kuntoutusta vaativia synnynnäisiä epämuodostumia ja kromosomipoikkeamia, oppimishäiriöitä, korvan ja kartiolisäkkeen sairauksia tai silmän ja sen apuelinten sairauksia. Kyselyssä annettiin valmiiksi luokitellut vastausvaihtoehdot, joilla pyrittiin kattamaan valtaosa sairauksista.

Myös oikeanlainen kuntoutus löytyi lääkärien mielestä helpoimmin tule-sairauksiin.

Kehnoin kuntoutustilanne oppimisvaikeuksissa

Kysymykseen vastanneista lääkäreistä 45 % raportoi, että tules-potilaille on tarjolla paljon hyviä kuntoutusmahdollisuuksia tai että sopiva kuntoutus löytyy helposti.

Toiseksi parhaiten kuntoutusta arvioitiin olevan tarjolla verenkiertoelinten sairauksia sairastaville ja kolmanneksi parhaiten metabolista oireyhtymää tai diabetesta sairastaville. Kuntoutusta oli kohtalaisen helposti saatavilla myös moniin yleisiin sairauksiin ja tiloihin, kuten ylipainoon, masennukseen sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin.

Kehnoimmin kuntoutusta arvioitiin olevan tarjolla henkilöille, joilla oli oppimishäiriöitä. Oikeanlaisen kuntoutuksen löytäminen oli vaikeaa myös, kun kyseessä oli korvan tai kartiolisäkkeen sairaus, ihon ja ihonalaiskudoksen sairaus, ruoansulatuselinten ongelmat tai silmän tai sen apuelinten sairaus. Mitä useammin lääkärit hoitivat tällaisia potilaita, sitä helpommin oikeanlainen kuntoutus heidän mielestään löytyi.

Heikoimmat kuntoutustulokset ylipaino- ja päihdeongelmissa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri sairauksien ja tilojen kuntoutuksella saatuja tuloksia. Analyysissä ovat mukana vain vastaajat, joiden potilailla oli näitä sairauksia ja tiloja.

Lääkärit pitivät tuloksellisimpana hermoston sairauksien tai vammojen kuntoutusta. Kaksi viidestä kysymykseen vastanneesta arvioi tulokset hyviksi tai erinomaisiksi. Erityisen hyväksi kuntoutuksen tuloksellisuus arvioitiin myös tule-sairauksissa, masennuksessa, työuupumuksessa ja verenkiertoelinten sairauksissa.

Heikoimpana tuloksellisuutta pidettiin ylipainon, päihdeongelmien ja ruoansulatuselinten ongelmien kuntoutuksessa.

Kuntoutuksen tarjontaa tulisi kehittää

Mitä useammin lääkäri hoiti potilaita, joilla oli tietty sairaus tai tila, sitä helpommin hän löysi potilaalle sopivaa kuntoutusta.

Oikeanlaisen kuntoutuksen löytymiseen näyttävät kuitenkin vaikuttavan muutkin tekijät kuin potilasmäärästä johtuva parempi perehtyminen. Esimerkiksi oppimisvaikeuksiin liittyvää kuntoutusta löytyi huonosti, mutta sen tuloksia pidettiin hyvinä tai kohtalaisina.

Tarjolla olevista kuntoutusmahdollisuuksista tulisi tällöin tiedottaa paremmin tai kehittää kuntoutuksen tarjontaa.

Aineistona lääkärikysely

Selvityksen aineistona oli Suomen Lääkäriliiton, Kuntoutussäätiön ja Avire-yhtiöiden keväällä 2013 toteuttama sähköinen kysely, jossa selvitettiin lääkärien käsityksiä kuntoutuksesta. Kysely lähetettiin kaikille Lääkäriliiton jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Yhteensä 15 315 vastaanottajasta kyselyyn vastasi 2 226.

Tulokset kuvaavat lääkärien mielipiteitä ja käsityksiä eivätkä suoraan anna tietoa kuntoutuksen todellisesta tarjonnasta tai tietyn sairauden kuntoutuksen tuloksellisuudesta. On tärkeä selvittää, mihin lääkärien käsitykset perustuvat ja kuinka hyvin ne vastaavat todellista tilannetta.

Lähde

Riikka Shemeikka, Hanna Rinne, Erja Poutiainen. Piitu Parmanne, Aurora Saares ja Veli-Pekka Valkonen:Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti 38/2014 (69).

 


Sisältö päivitetty 19.10.2017

Kommentoi artikkelia