Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Eri sektorit psykiatriapalveluiden tuottajina

 Psykoterapiapalveluihin on viime vuosina kohdistunut lisääntynyttä kysyntää. Tämän on arveltu johtuvan toisaalta mielenterveysongelmien yleistymisestä ja työelämän vaatimusten kiristymisestä, mutta toisaalta myös palveluiden saatavuuden parantumisesta ja aiempaa avoimemmasta keskustelusta mielenterveysongelmista ja niiden hoidosta. Lainsäädännön mukaan päävastuu mielenterveyspalveluiden tuottamisesta Suomessa on julkisella terveydenhuollolla. 

Jukka Valkosen, Mikko Henrikssonin, Annamari Tuulio-Henrikssonin ja Ilona Autti-Rämön tutkimus perustuu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin vuonna 2009 merkityille psykoterapeuteille lähetettyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi 3170 henkilöä (65 %), joista 2366 tuotti edelleen psykoterapiapalveluita.

Tulosten mukaan psykoterapiapalveluita tarjottiin eniten yksityisellä sektorilla. Eri sektoreilla toimivien psykoterapeuttien taustoissa oli selkeitä eroja. Yksityissektorin palveluntarjoajat olivat muita varttuneempia, useammin psykologeja ja tai lääkäreitä ja koulutuksen vaativuustasoltaan korkeimmin koulutettuja. Heillä oli usein psykoanalyyttinen tai muu psykodynaaminen psykoterapiakoulutus. Julkisella sektorilla korostuivat naisten ja sairaanhoitajien osuudet. Muissa palvelutuottajissa taas miehiä oli keskimääräistä enemmän, samoin sosiaali- ja yhteiskuntatieteilijöitä. Julkisella sektorilla valtaosalla psykoterapeuteista oli perheterapiakoulutus.

Yksityissektorilla tarjottiin useimmin yksilöterapiaa ensisijaisena terapiamuotona. Tarjottu terapia oli kestoltaan useimmiten yli kaksi vuotta kestävää. Julkinen sektori ja muut palvelutuottajat painottuivat lyhytkestoiseen terapiaan. On selvää, että mielenterveydenhoidossa tarvitaan potilaan tarpeet huomioon ottavia ratkaisuja, kirjoittajat toteavat.

Yksityissektorin psykoterapeuttien palveluita kustansivat useimmin Kela ja asiakkaat itse, julkisen sektorin yleisin kustantaja oli julkinen terveydenhuolto. Muut palveluntuottajat ilmoittivat useimmiten jonkin muun kustantajan. Sairaanhoitopiirien välillä oli huomattavia eroja eri sektoreilla tuotettujen palveluiden suhteellisissa osuuksissa.

Eri sektorit psykiatriapalveluiden tuottajina -katsauksen perusteella psykiatriapalvelut ovat keskittyneet yksityiselle sektorille. Julkisen puolen haasteena on vastata omalta osaltaan riittävästä palveluiden saatavuudesta ja alueellisesta tasavertaisuudesta. Asiakkaan kannalta voi kuitenkin olla toissijaista, kuka palveluita tuottaa. Eri sektorit voivat täydentää toisiaan.

Valkonen J, Henriksson M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I: Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina. Kuntoutus 3/2011, 5-11. 

Tutustu Kuntoutus-lehteen 3/2011 »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia