Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Perustutkimus

Kuntoutustieteen yhtenä perustutkimuksellisena tavoitteena on kuntoutusta koskevan teoriaperustan kehittäminen ja yhtenäistäminen. Tällöin tarkastelun kohteena ovat kuntoutusta koskevat taustaoletukset kuten arvot ja ihmiskäsitykset tai kuntoutuksen tutkimuksen kohdejoukon ja aineiston olemassaoloa koskevat (ontologiset) ja tiedon alkuperää koskevat (epistemologiset) taustaoletukset ja sitoumukset.

Kuntoutuksen teorian kehittämisessä keskiössä ovat myös teoreettiset jäsennykset, joilla selkiytetään oletuksia ihmisen toimintaan ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä tai itse kuntoutustoimintaa ja sen vaikutuksia koskevista teorioista ja olettamuksista.  Teoreettisesti ja menetelmällisesti uutta tuottava perustutkimus luo perustaa, jota soveltava käytäntölähtöinen tutkimus voi hyödyntää.

Yhteiskuntatieteellistä perustutkimusta edustava kuntoutuksen tutkimus kuvaa ja selittää kuntoutustiedettä ja sen käytäntöjä. Esimerkiksi yhteiskuntafilosofian keinoin voidaan tutkia kuntoutuksen tutkimiseen liittyviä eettisiä ongelmia.

Yksi esimerkki akateemisen perustutkimuksen piiriin kuuluvasta tutkimuksesta on kuntoutuksen menetelmiä tai eri toteutustapojen vertailua koskeva laboratorio-olosuhteissa toteutettu satunnaistettua asetelmaa noudattava kokeellinen tutkimus. Tällöin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksittäisen kuntoutusmenetelmän tehosta optimaalisessa tilanteessa ja optimaalisessa kohdejoukossa.

Myös vaikuttavaksi todetun kuntoutusmenetelmän eri toteutustapojen, kuten toimenpiteen intensiteetin, sen keston tai ajallisen sijoittumisen vaikutuksia voidaan selvittää kokeellisella asetelmalla. Kokeellisen tutkimusasetelman avulla voidaan tunnistaa potentiaalisesti toimivat kuntoutusmallit ja kuntoutustoimenpiteet, joita menetelmäkehittelyn seuraavassa vaiheessa koetellaan tutkimalla käytännön kuntoutustoimintaa soveltavan tutkimuksen keinoin.

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017