Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Toimintakyvyn arviointi ikääntyneiden palveluissa

01.09.2010 - 02.09.2010 | Kuntatalo, Alppikatu 1, Helsinki


FCG Finnsh Consulting Group Oy, järjestää yhteistyössä Kuntaliiton jaTOIMIA –verkoston (toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen asiantuntijaverkosto)kanssa kolmen koulutuspäivän sarjan toimintakyvyn arvioinnista ikääntyneiden palveluissa.

Kukin päivä muodostaa itsenäisen kokonaisuuden ja kussakin päivässä keskitytään tiettyyn toimintakyvyn osa-alueeseen, joiksi on valittu fyysinen (9.6.2010), kognitiivinen (1.9.2010) ja psykososiaalinen
(14.10.2010) toimintakyky. Vaikka kussakin päivässä painottuu tietty toimintakyvyn osa-alue, nähdään toimintakyky laaja-alaisena kokonaisuutena.

Sarjan toisen koulutuspäivän tavoitteena on tuoda kognitiivisen toimintakyvyn näkökulma toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen kokonaiskuvaan. Koulutuksessa esitellään ja arvioidaan joitakin kognitiivisen toimintakyvyn
arviointimenettelyjä ja mittareita sekä tuodaan myös esimerkkejä toimintakyvyn arvioinnista erilaisissa käytännön arviointitilanteissa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
· Kognition merkitys ihmisen toimintakykyä arvioitaessa
· Kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin mahdollisuudet ja rajat
· Kognitiivisten toimintojen arviointi ja tukeminen eri tilanteissa

Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyneiden hoidon, palvelun ja kuntoutuksen parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla ja järjestöissä. Koulutus soveltuu myös toiminnasta vastaaville ja päättäjille.

Ohjelma:

Puheenjohtajana erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto

8.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi

9.00 Tervetuloa

9.05 Kognitio ja kognitiiviset toiminnot
· Mistä on kyse, kun arvioidaan kognitiivista toimintakykyä
· Kognition vajeen ja fyysisen toiminnan vajeen yhteydet ja merkitys arvioinnille
· Näkökulmia kognitiomittareiden valintaan ja käyttöön
Yksikön päällikkö Harriet Finne-Soveri, THL Ikäihmisten palvelut –yksikkö

10.00 Liikunta ja Mieli
· Liikunnan ja kognitiivisten toimintojen välisistä yhteyksistä
· Liikunnan merkitys kognitiivisen toimintakyvyn säilymiselle
· Miten vahvistaa kognitiivista toimintakykyä liikunnan avulla, miten seurata
edistymistä
Asiantuntija Marjo Forder, Suomen Fysiogeriatria Oy

11.15 Jaloittelutauko

11.30 Omaishoitoperheen tilanteen kokonaisvaltainen arviointi
· Miten läheisen kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen näkyy perheen
arjessa
· Kognitiiviset ulottuvuudet omaishoidettavan ja perheen tilanteen arvioinnissa
– keinoja ja menetelmiä
· Mihin tilanteen arviointi johtaa? Auttaako palveluohjaus?
Asiantuntija Tiina Autio, Laadun puolesta 4Q Ky

12.15 Keskustelu aamupäivän teemoista

12.30 Lounas

13.30 Iäkkään elämänlaadun arviointi
· Muistisairaiden asukkaiden elämänlaadun arviointi QUALID –mittaria käyttäen
· Kokemuksia mittarin soveltuvuudesta ja käytöstä
Helsingin kaupungin vanhustenkeskus

14.15 Päiväkahvi ja hedelmiä

14.30 Muistisairaiden kuntoutuspolku
· Muistitoimintojen arviointi etsivässä ja ehkäisevässä työssä
· Kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arviointi muistisairauksien hoidossa
· Muistikuntoutuksen työmuotoja
Projektipäällikkö Sari Högström, Muistiliiton kuntoutushanke

15.15 Iäkkäiden muistisairaudet palvelurakenteen haasteena
· Muistisairaudet lisääntyvät – miten kunnissa saadaan selville palvelujen tarvitsijat
ja erilaisten palvelujen tarve
· Pystytäänkö palvelutarpeisiin vastaamaan – miten?
Hämeenlinnan kaupungin puheenvuoro

15.50 Päivän yhteenveto

16.00 Päivä päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016