Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

OIkeus sosiaali- ja terveyspalveuihin

05.05.2015 - 06.05.2015 | THL, Mannerheimintie 166, Helsinki, Kokouskeskus, Sali (kulku A-talon pääsisäänkäynnin kautta)


Suomi on liittynyt useisiin sosiaalisia oikeuksia tunnustaviin ihmisoikeussopimuksiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole kovinkaan näkyviä kansallisessa keskustelus-samme ja oikeudellisissa käytännöissämme.

Seminaarissa tarkastellaan sosiaalisten ihmisoikeuksien vaikutuksia ja merkitystä. Mil-lä tavoin ihmisoikeussopimuksissa tunnustetut sosiaaliset oikeudet sitovat Suomea ja minkälaisia toimintavelvoitteita niistä seuraa? Huomiota kiinnitetään myös ihmisoi-keussopimusten valvontaelinten sosiaalisia oikeuksia koskevien kannanottojen vaiku-tuksiin Suomessa.

Seminaari on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämää sosiaalioikeudellisia kysy-myksiä käsittelevää seminaarisarjaa.

12.00 Seminaarin avaus
Tutkimusprofessori Markku Pekurinen, THL

12.10 Sosiaaliset oikeudet ihmisoikeuksina
Yliopistonlehtori Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto

12.40 Case I: Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean Suomea koskevat päätök-set ja Suomen reaktiot niihin
Johtava tutkija Yrjö Mattila, Kelan tutkimus

13.05 Case II: ’Paperittomien’ ulkomaalaisten oikeus terveyspalveluihin ihmisoi-keuskysymyksenä
Erikoistutkija Eeva Nykänen, THL

13.30 Kahvi

13.50 Sopimusten valvontaelinten kannanottojen vaikutukset Suomessa
Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

14.15 Sosiaaliset ihmisoikeudet kansallisessa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjel-massa
Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö

14.40 Sosiaaliset ihmisoikeudet Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa

15.05 Sosiaalisten ihmisoikeuksien merkitys paikallistasolla
Lakimies Ida Sulin, Kuntaliitto

15.30 Esimerkkejä muualta: järjestöt sosiaalisten oikeuksien puolustajina
Pääsihteeri Päivi Mattila, Ihmisoikeusliitto

15.55 Sosiaaliset ihmisoikeudet ja yksilö
Oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, Näkövammaisten Keskusliitto ry

16.20 Päätössanat

Puheenjohtajat: ryhmäpäällikkö Laura Kalliomaa-Puha (Kelan tutkimus) ja erikoistut-kija Eeva Nykänen (THL)

Tilaisuus on maksuton ja siinä on kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset oheisesta linkistä 29.4.2015 mennessä:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016