Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vahvistuva kansalaisyhteiskunta ja osallisuus

Kuntoutusratkaisut 83-100

 

83 LÄHIALUETEMPAUS

Mikä on? Lähialuetempaus, jossa tunnistetaan lähialueen asukkaiden tarpeet ja vastataan niihin.

Kenelle?  Lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Mitä hyötyä? Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat viedään työpajamaisesta ajattelusta kohti projektimaista työskentelytapaa. Lähtökohtana on se, mitä voidaan tehdä lähialueen hyväksi ja toteuttaa se tempausluontoisesti.  Työtoiminnan asiakkaiden osaaminen valjastetaan oikeaa työtä lähellä olevaan ja lähialuetta palvelevaan toimintaan. Esim. älypuhelin haltuun, fillari kuntoon.

Miten vaikuttaa? Rakentaa työtätekevän ihmisen identiteettiä.  Sitouttaa lähialueen toimintaan. Tutustuttaa projektiluontoiseen työskentelytapaan tapahtuman markkinoinnista toteutukseen ja päättämiseen.

 

84 KUNTOKAVERIT

Mikä on? KuntoKaverit on senioreiden vertaislähiliikuntamalli, jossa hyödynnetään digitaalista sovellusta sekä yhteydenpidossa että vertaisohjaajien työn tukena.

Kenelle? Ikääntyville, eläkeläisille.

Mitä hyötyä? Osallistujat tutustuvat naapureihin. Liikunta on maksutonta ja lähellä kotia.

Miten vaikuttaa? Sosiaalinen osallisuus kasvaa, ja naapurisuhteet tiivistyvät.

 

85 ALUETYÖVERKOSTO

Mikä on? Alueverkostotyössä alueen järjestötoimijat tuodaan yhteen ja tiivistetään yhteistyötä julkisen ja neljännen sektorin kanssa.

Kenelle? Paikallisille asukkaille. Järjestötoimijoille.

Mitä hyötyä? Asukkaan osallisuus ja parantunut tiedonkulku. Saadaan tiloja aktiivisille aluetoimijoille.  Järjestöjen rooli vahvistuu paikallisessa työssä.

Miten vaikuttaa? Ei tutkittu.

 

86 KÄYTTÄJÄRAADIT

Mikä on? Käyttäjäraadeissa palveluasiakkailla on mahdollisuus testata tai olla mukana kehittämässä erilaisia palveluita, jotka on suunnattu esimerkiksi työttömille.

Kenelle? Palveluntarjoajille ja asiakkaille.

Mitä hyötyä? Palvelunkehittäjä saa tietoa asiakasnäkökulmasta. Asiakkaalla on mahdollisuus olla vaikuttamassa ja saada pieni palkkio, esim. elokuvalippu ja työtodistus referenssiksi.

Miten vaikuttaa? Palvelut asiakaslähtöisemmiksi. Vaikutuksia asiakkaisiin ei ole tutkittu.

 

87 YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Mikä on? Jatkuva yhteiskehittäminen kuntoutusasiakkaiden, tutkijoiden ja kolmannen sektorin, yksityisten organisaatioiden ja julkisten palveluntuottajien kanssa. Tunti elämästäni -yhteistapaamiset kerran kuussa Kuntoutussäätiöllä. Tutkimuksen antia kuntoutujille & viestintä talon ulkopuolisille. Tutkimusten tuotteistaminen. Yhteistoiminnan kehittäminen yhdessä talon sisäisten toimijoiden kanssa.

Kenelle? Kolmannelle sektorille, yksityisille organisaatioille ja julkisten palveluiden tuottajille.

Mitä hyötyä? Laajempi asiakaskokonaisuuksien hallitseminen esim. asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Verkostoituminen. Keino vastata nopeammin terveydenhuollon haasteisiin. Ajan ja rahan säästö.

Miten vaikuttaa? Yhteistapaamisissa määritellään kunkin tavoitteet, vastuut ja tehtävät.
Hyödynnetään olemassa olevia prosessimalleja ja mallinnetaan uusi toiminta kehitystavoitteiden mukaisesti.

 

88 SOSKU-TUTKA

Mikä on? SOSKU-Tutka -menetelmässä korostetaan voimavarasuuntautunutta arviointia ja ohjausta, jossa keskitytään keinojen tarkoituksenmukaisuuteen.  SOSKU-Tutkan kysymykset on ryhmitelty neljään teemaan: Tavoitteellisuus, pystyvyyskäsitykset ja toiveikkuus / voimavarat. Taloudelliset, psykofyysiset ja toiminnalliset reunaehdot / kuntoutumisvalmius ja sen edellytykset. Sosiaalinen tuki ja osallisuus / voimavarat. Jokin muu tärkeä, voimia antava asia.

Kenelle? Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille.

Mitä hyötyä? Menetelmä kehitteillä.

Miten vaikuttaa? Menetelmä kehitteillä.

Kenen tekemä? Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU), Kuntoutussäätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun osahankkeet.

 

89 EKA KERTA -MALLI

Mikä on? Eka kerta -mallissa asiakastyö aloitetaan matalan kynnyksen periaatteella. Asiakkaan luokse mennään, asiakkaan ei tarvitse tulla SOSKU-hanketyöntekijöiden luokse.

Kenelle? Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) SOSKU-osahankkeen (potentiaalisille) asiakkaille.

Mitä hyötyä? Todettu toimivaksi kokemusasiantuntijoiden näkemysten ja palautteen mukaan. Ammattilaisilta on tullut positiivista palautetta. Mallin hyötyjä ovat mm. joustavuus ja yksilöllisyys.

Miten vaikuttaa? Ei vielä tuloksia.

Kenen tekemä? Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU), FSHKY:n osahanke.

 

90 KEHITTÄJÄASIAKAS-TOIMINTAMALLI

Mikä on? Kehittäjäasiakas-toimintamallissa (yhteiskehittäminen) tavoitteena on saada asiakkaita mukaan kehittäjäasiakastoimintaan eri kanavien kautta. Kehittämistoimintaan osallistuminen on sosiaalista kuntoutusta. Asiakasraadin toiminta on osa kuntoutusprosessia ja rakenteellista sosiaalityötä.

Kenelle? Jyväskylän SOSKU-osahankkeen asiakkaille. Aikuissosiaalityön työntekijöille.

Mitä hyötyä? Yhteiset viikoittaiset kehittämistilaisuudet ovat tuottaneet ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia. Yhteiskehittämisen kautta on perustettu mm. yksinäisten ryhmä, asiakasraati, kasvimaaryhmä, chat-palvelu, uutiskirje, Facebook-sivut ja lisäksi on järjestetty erilaisia tapahtumia. Aikuissosiaalityön työntekijät ovat myös tulleet aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osana arjen työtä.  Prosessi on edennyt ehdotus-keskustelu-kokeilu-juurruttaminen -otteella.

Miten vaikuttaa? Ei vielä tietoa.

Kenen tekemä? Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU), Jyväskylän osahanke.

 

91 VERTAISTOIMINTA SIIRTYMÄVAIHEISIIN

Mikä on? Vertaistoiminnan kehittäminen vertaisneuvojakoulutuksen ja -toiminnan avulla. Vertaiset auttavat siirtymävaiheessa olevia ihmisiä ja myös itseään erilaisissa siirtymävaiheissa. Koulutuksessa saa perustiedot seuraavista asioista: Kelan palvelut, sosiaalitoimen tuet (mm. toimeentulotuki), terveys-palvelut, TE-toimiston palvelut, asunnon vuokraaminen ja asumispalvelut, velkajärjestelyt, oikeusapu, edunvalvonta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, testamentit, hoitotahto, omaishoito ja vammaispalvelut. Opitaan näiden palveluiden nettisivustojen käyttö ja nettilomakkeiden täyttäminen.

Kenelle? Vertaistoimintaan osallistuville, siirtymävaiheessa oleville ihmisille.

Mitä hyötyä? Saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Vapaaehtoistyöllä voidaan auttaa toisia ihmisiä.

Miten vaikuttaa? Vertaisneuvojakoulutus ja toiminta siirretään ja juurrutetaan Setlementti Louhelaan, jossa kehittäminen jatkuu edelleen. Ei vielä tietoa vaikuttavuudesta.

Kenen toteuttama? Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU), Järvenpään osahanke.

 

92 OSALLISTAVAT ESITTEET

Mikä on? Osallistavien esitteiden avulla asiakkaat saavat onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oman toimintakyvyn uudelleen löytymiseen. Osallistavia esitteitä on tehty ruokaresepteistä (Edullista ruokaa – ravinnon merkitys omassa arjessa) ja kesätoiminnasta (Tekemistä kesäksi -esite).  Ruokareseptien asiakkaista kukin saa kertoa oman lempiruokaohjeensa. Samalla asiakkaat voivat miettiä, voisiko omaa ruokavaliota muokata hieman terveellisempään suuntaan.

Kenelle? Vantaan SOSKU-osahankkeen asiakkaille.

Mitä hyötyä? Saatu hyviä kokemuksia. Uskallus ja yrittäminen siirtyvät ryhmätoiminnan kautta asiakkaiden omaan arkeen ja hyvinvointiin.

Miten vaikuttaa? Ei vielä tietoa.

Kenen toteuttama? Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU), Vantaan osahanke

 

93 AKTIIVINEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISTOIMINTA

Mikä on? Eri rahoittajien (Kela, Stea ym.) toteuttamien kuntoutusmuotojen aktiivinen kehittämistoiminta. Kuntoutus, kuntoutustarpeet ja työelämä muuttuvat, niinpä kuntoutuksenkin on muututtava.

Kenelle? Kuntoutujille, kuntoutuksen rahoittajille ja toteuttajille, suomalaisille kuntoutusjärjestelmille, hyvinvointiyhteiskunnalle.

Mitä hyötyä? Kuntoutussäätiö on vuosien aikana ollut mukana kehittämässä eri rahoittajien kuntoutustoimintoja uusimman tieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksen ja tietotaidon avulla.

Miten vaikuttaa?  Kuntoutuksen kehittämistyön tulee perustua käytännön kokemukseen, tieteelliseen tietoon ja yhteistyöhön. Kuntoutussäätiö on ollut mukana kehittämässä kuntoutusta jatkuvasti vastaamaan paremmin edellä mainittuihin haasteisiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

94 OSALLISUUS- JA VAIKUTTAVUUSMALLI

Mikä? Toimintamalli, jolla lisätään osallisuutta ja vaikuttavuutta organisaation toimintaan. Mallissa kuvataan osallisuuden ja vaikuttavuuden periaatteet, tärkeimmän sidosryhmät, päämäärä sekä osallistavan tiedontuotannon ja vaikuttavuuden arvioinnin prosessit. Malli sisältää myös polun etenemiseen ja työkalut työskentelyyn.

Kenelle? Työntekijöille, kuntoutujille, kuntoutuksen ja sen lähialojen järjestöille, yhteistyökumppaneille.

Mitä hyötyä? Toimintamallin avulla lisätään kuntoutujien ja sidosryhmien osallisuutta toiminnassa. Se, jota toiminta koskee, voi osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä. Vuorovaikutus lisääntyy, verkostot vahvistuvat, sidosryhmien luottamus kasvaa ja toiminnasta tulee läpinäkyvää. Organisaatio saa uutta tietoa, uusia valmiuksia ja osaamista. Mahdollistaa uusien kilpailukykyisten tuotteiden, palveluiden ja toimintastrategioiden luomisen.

Miten vaikuttaa? Tukee kuntoutusjärjestelmän uudistumista kuntoutujien parhaaksi.

 

95 VAIKUTTAMISAAMUKAHVIT

Mikä?  Tilaisuus, joissa asiantuntijat sparraavat ja keskustelevat vaikuttamistyön mahdollisuuksista ja ajankohtaisista aihepiireistä. Tilaisuuksia on mahdollista seurata myös verkossa.

Kenelle? Kaikille avoin tilaisuus, johon kaikki kiinnostuneet voivat osallistua.

Mitä hyötyä? Konsepti mahdollistaa digitaalisen, sosiaalisen ja fyysisen vuorovaikutuksen ja tiedolla vaikuttamisen.

Miten vaikuttaa? Tukee kuntoutusjärjestelmän uudistamista kuntoutujien hyväksi.

 

96 KUNTOUTUSPUNTARI

Mikä on? Ilmapuntarityyppinen, nopea menetelmä kuntoutuksen ajankohtaisten kysymysten selvittämiseen.

Kenelle? Yhteiskunnallisille päättäjille ja kuntoutusalan toimijoille.

Mitä hyötyä? Luo ymmärrystä kuntoutuksesta.

Miten vaikuttaa? Vaikuttaa kuntoutuksen ja kuntoutusjärjestelmän tulevaisuuteen.

 

97 UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ

Mikä on? Liikuntapäivä jokaiselle sopivalla tavalla.

Kenelle? Työntekijöille, kuntoutujille ja sidosryhmille.

Mitä hyötyä? Vahvistaa osallisuutta. Tarjoaa myönteisiä liikuntakokemuksia.

Miten vaikuttaa? Edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien yhdenvertaisuutta.

 

98 OSALLISTAVA POLICY-BRIEF

Mikä on? Osallistava policy-brief-toimintamalli.

Kenelle? Kuntoutustoimijoille, jotka haluavat vaikuttaa kuntoutuksen tulevaisuuteen. Päättäjille, jotka haluavat tietoa ja ymmärrystä kuntoutuksen uudistamistarpeista helposti omaksuttavalla tavalla.

Mitä hyötyä? Sitoutuminen kuntoutuksen yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Miten vaikuttaa? Kuntoutusjärjestelmän uudistuminen.

 

99 KUNTOUTUSHACKATON

Mikä on? Kuntoutushackaton on menetelmä nopeiden uusien kuntoutusratkaisujen kehittämiseen.

Kenelle? Kaikille, joita kiinnostaa kuntoutuksen kokeileva uudistaminen.

Mitä hyötyä? Uudistaa kuntoutusta ketterästi ja yhteisöllisesti.

Miten vaikuttaa? Kuntoutuksen uudistuminen.

 

100 KUNTOUTUKSEN KOKEILUKIIHDYTTÄMÖ

Mikä on? Kuntoutuksen kokeilukiihdyttämö on fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen vuorovaikutuksen kenttä.

Kenelle? Opiskelijaryhmille, kuntoutuksen ammattilaisille ja tutkijoille vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen.

Mitä hyötyä? Auttaa kuntoutuksen ketterässä uudistamisessa ja konkreettisten ratkaisujen hakemisessa yhteisöllisesti.

Miten vaikuttaa? Uudistaa kuntoutusta.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017