Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Mitä kuntoutus on

Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Kuntoutus on myös yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko väestön toimintakykyyn, työkykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen.

Kuntoutus on tukea ja yhteistyötä

Kuntoutus on tukea, sitoutumista ja yhteistyötä. Sillä parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia, opiskelukykyä ja työllistymistä.

”Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat (sairauden tai vamman tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai heikentyneet.”

Järvikoski A & Härkäpää K. Kuntoutuksen perusteet: näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. Helsinki: WSOYpro, 2008

Kuntoutukselle on ominaista

1. Lääketieteellinen arvio
Prosessin käynnistymiseen edellytetään useimmiten lääkärinlausuntoa
sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta.

2. Suunnitelma
Kuntoutus perustuu yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan.
Suunnitelma voi olla esim. lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma,
palvelusuunnitelma tai opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma.

3. Prosessi
Kuntoutus on muutosprosessi, joka etenee eri vaiheiden,
toimenpiteiden ja palvelujen kautta.

4. Toimeentuloturva
Kuntoutujalle on tarjolla erilaisia taloudellisia tukimuotoja
kuntoutusajan toimeentulon turvaamiseksi.

Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A (toim.) Kuntoutus. Helsinki: Duodecim, 2008

Kuntoutus on yhteiskunnallinen järjestelmä

Kuntoutus on myös yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko väestön toimintakykyyn, työkykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen. Erilaisia kuntoutusmuotoja ja -toimijoita on runsaasti.

Kuntoutus on kuntoutuslakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopimusten määrittelemä sosiaalipoliittinen säätely-, tuki- ja palvelujärjestelmä. Se sijoittuu terveydenhuollon, sosiaalihuollon, työvoimahallinnon ja opetustoimen rajapintaan.


Sisältö päivitetty 21.04.2016