Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

SROI – Osa I: Mallintaminen

SROI, Social Return On Investment, on arviointimenetelmä, jonka avulla tuodaan esiin sosiaalisia, terveydellisiä tai ympäristöhyötyjä tavanomaisen taloudellisen arvioinnin rinnalla. SROI soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi järjestöjen tekemän työn arviointiin.

Tästä kirjoitussarjasta ilmestyy useampi osa, joissa käydään läpi käytännön seikkoja SROI-arvioinnin toteuttamisessa. Tavoitteena on rohkaista järjestöjä itse kokeilemaan SROI-arvioinnin tekemistä suhteellisen yksinkertaisella tavalla. (Periaatteessa hyvä lähtökohta on, että lukija on vähintään pintapuolisesti tutustunut SROI-menetelmään.)

Käymme läpi kohtia, jotka todennäköisimmin tuottavat arviointia aloittelevalle päänvaivaa. Tämä kirjoitus perustuu Kuntoutussäätiön SROI-tiimissä karttuneisiin käytännön kokemuksiin.

SROI-prosessi koostuu kymmenestä vaiheesta. Aloitustoimia ovat kohteen ja tarkoituksen määrittely (1) sekä sidosryhmien tunnistaminen ja konsultointi (2). Koska järjestöt ovat yleensä jatkuvasti yhteydessä sidosryhmiinsä ja tuntevat heidän roolinsa arvioitavan toiminnan osana, tässä arviointiosuudessa riittää, että keskittyy asioiden huolelliseen tarkasteluun. Tämä ei todennäköisesti ole se kohta, joka tuottaisi haasteita, joten voidaan siirtyä toistaiseksi eteenpäin.

Aloitustoimien jälkeen seuraa mallintaminen ja tietojen keruu, joka koostuu:

(3) vaikuttavuustekijöiden kartoituksesta
(4) tulosindikaattoreiden muodostamisesta
(5) aineiston keräämisestä sekä
(6) mittaustulosten rahallistamisesta tai rahamääräistämisestä.

Vaikuttavuustekijöiden ja -prosessin kartoittaminen tarkoittaa järjestöille muusta arviointitoiminnasta tuttua panosten (inputs), tuotosten (outputs) ja tulosten (outcomes) tunnistamista. Nämä, sekä muut järjestön tuottamien muutosten tai vaikutusten kannalta olennaiset tekijät ilmaistaan vaikuttavuuskartassa:

Sidosryhmä Panos Tuotos Tulos
esim. asiakkaat, muut järjestöt esim. työaikaa, rahallista panosta  

 

Taulukon kahden viimeisen sarakkeen täyttämiseksi voitaisiin käyttää useaa erillistä saraketta. Tulos -sarakkeessa tulee ilmaista sekä tulosten kuvaus, niistä kertova indikaattori eli mitattavissa oleva suure, sekä SROI-arvioinnille tyypillinen korvikemuuttuja eli proxy.

Tuotos on määritelmän mukaan toiminnan konkreettinen seuraus, siis tuotettu teko, asia tai tavara. Tuotosten listaaminen itsessään ei välttämättä ole hankalaa: katsotaan vuosikertomuksesta mitä on tehty. SROI-arvioinnissa tarvitaan kuitenkin arviointityötä järjestöille tyypillisten ”pehmeiden” tulosten arvottamiseen; tulokset arvotetaan useimmiten tuotosten vaihtoehtoiskustannusten kautta.

Tässä vaiheessa voi herätä aiheellinen kysymys: ”eikö sittenkin ole kysymys tulosten vaihtoehtoiskustannuksista?”. Ja eikö tulosten sijaan pitäisi oikeastaan olla kiinnostunut vaikutuksista, joita tulokset saavat aikaan? Proxy, eli sijais- tai korvikemuuttuja onkin vain arvio siitä, mitä tuotosta vastaavan toiminnan järjestäminen maksaisi. Se ei suoraan kerro tuloksista tai vaikutuksista, vaan on arvio niistä asioista, joita tuloksen tai vaikutuksen aikaansaaminen vaatii.

Mikä rahallinen arvo tulisi laittaa esimerkiksi sellaiselle pehmeälle tulokselle, että järjestötoiminta tarjoaa henkilölle mahdollisuuden saada uusia ystäviä? ”Ystävien rahallistamisen” sijaan voidaan SROI-arvioinnissa ajatella rahamääräistää muita vaihtoisia toimintoja, jotka johtavat uusien ystävien saamiseen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Vaikka emme pääsisi tarkkoihin arvioihin, voimme silti ajatella ystävystymistä toiminnan yhtenä vaikutuksena.

Kysymys siitä, miten tuotoksista seuraa tuloksia ja niistä vaikutuksia, on SROI-arvioinnin kentässä keskeinen, ja jota kriittisesti on pohtinut esimerkiksi D.Fujiwara raportissaan vuonna 2015. Tästä samaa kysymystä sivusi myös SOSTEn oppaan kirjoittanut Juha Klemelä vierailullaan Kuntoutussäätiön vaikuttamisaamukahveilla.

Kirjoitus jatkuu sarjan seuraavassa osassa.

Kirjoittaja

Timo Ilomäki, tutkija
Kuntoutussäätiö


Sisältö päivitetty 13.04.2022