Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uutiset

Uutiset - 28.1.2015

Ministeri Huovinen: Uusi sosiaalihuoltolaki vastaa ehkäisevien palvelujen tarpeeseen

Huovinen kertoo sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa, että ehkäisevien palvelujen vahvistamisen tarpeesta on puhuttu kauan. ”Nyt tähän tarpeeseen vihdoin vastataan.” Hänen mukaansa ennaltaehkäisy saattaa nostaa kustannuksia väliaikaisesti. ”Kuitenkin kalliiden erikoispalvelujen tarve vähenee myöhemmin, kun panostukset ennaltaehkäisyyn vahvistavat esimerkiksi lasten arkisia kasvu- ja kehitysympäristöjä.” Tiedotteessa todetaan, että vaikka uudessa laissa perheiden ja lasten asiat nostetaan erityisesti esiin, […]

Lue lisää

Uutiset - 26.1.2015

Hallitus haluaa siirtää perustoimeentulotuen myöntämisen Kelalle vuoden 2017 alusta

Perustoimeentulotuen myöntäminen halutaan siirtää Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta alkaen. Uudistuksen myötä toimeentulotuen taso pysyisi entisellään. Toimeentulotuki säilyisi hakemuksen perusteella myönnettävänä, ei tulojen perusteella automaattisesti suoritettavana etuutena. Uudistuksella halutaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta tuen saamisessa, tehostaa toimintaa ja vähentää kuntien tehtäviä tiukassa taloustilanteessa, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan. Laajaa harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyisivät […]

Lue lisää

Uutiset - 22.1.2015

Aivoverenkiertohäiriöiden puutteellisella kuntoutuksella hukataan hoidon hyötyjä

Suomalainen aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) akuuttihoidolla saavutetuista hyödyistä osa hukataan kuntoutuksen puutteiden vuoksi. ”Noin 10 prosenttia sairastaneista saa moniammatillista kuntoutusta. Kaikista sairastaneista kuntoutusta tarvitsi ja siitä hyötyisi 40-50 prosenttia”, kertoo neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen Aivoliiton tiedotteessa. Koskinen on selvittänyt Aivoliiton Yksi elämä -projektissa AVH-kuntoutuksen saatavuutta Suomessa. Tulos on osapuilleen sama kuin vuosina 2006–2009 tehdyssä vastaavassa selvityksessä: AVH:n […]

Lue lisää

Uutiset - 21.1.2015

Lapin yliopisto tutkii lappilaisnuorten osallisuutta ja kuntoutusta

Tutkimus kohdentuu 18–25-vuotiaisiin paljon tukea tarvitseviin lappilaisiin nuoriin. Nuorten osallisuutta lähestytään sekä nuorten omina kokemuksina että ammattilaisten tulkitsemana. Hankkeessa haastatellaan nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä eri alojen työntekijöitä. Tutkimushankkeessa paneudutaan ajankohtaisiin keskusteluihin nuorten syrjäytymisriskeistä ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamisesta palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoa tuotetaan nuorten osallisuudesta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaina nuorten ja […]

Lue lisää

Uutiset - 20.1.2015

Narkolepsiaperheet saivat hyvin vertaistukea, puutteita tiedonsaannissa ja ammatillisessa tuessa

Sopeutumisvalmennuskursseissa ilmeni parannettavaa mm. tavoitteiden tarkentamisessa sekä Kelan ja palveluntuottajan välisessä yhteistyössä. Lisäksi vanhemmat olivat huolissaan nuoren tulevaisuudesta, omien auttamiskeinojensa riittävyydestä, sisarusten voinnista ja omasta jaksamisestaan. Lapsen sairastuminen narkolepsiaan oli koko perheen kriisi ja monilla perheillä oli runsaasti psykososiaalisen tuen tarpeita. Perheiden odotukset vertaistuen saamiseen toteutuivat hyvin. Enemmistö koki saaneensa jonkin verran etäisyyttä arkisiin huoliin, […]

Lue lisää

Uutiset - 16.1.2015

Mielenterveyden keskusliiton uusi kuntoutuskurssi tukee lapsiperheitä arjessa

Tavoitteena on, että kuntoutuminen linkittyy osaksi kuntoutujan ja perheen arkea. Laatuaan ensimmäinen lapsiperheille suunnattu monimuotokurssi sisältää avo- ja internaattijakson sekä viikoittaisia ryhmä- ja yksilötapaamisia. Tärkeässä roolissa ovat ammatillisen osaamisen lisäksi vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus. ”Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mielenterveysongelmista, niiden vaikutuksista vanhemmuuteen ja lapsiin sekä kertoa keinoista, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lastensa kehitystä”, kertoo MTKL:n […]

Lue lisää

Uutiset - 15.1.2015

Vain harva maatalousyrittäjä on saanut työeläkekuntoutusta

Suurella osalla mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä maatalousyrittäjistä on työkykyä jäljellä ja halu palata työhön. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden maatalousyrittäjien työkyvyttömyyteen liittyviä taustatekijöitä. Yli puolella tärkein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä perusteena oleva sairaus oli masennustila. Psyykkisen sairauden ohella 60 prosentilla oli jokin työkykyyn vaikuttava somaattinen sairaus, tavallisimmin tuki- […]

Lue lisää

Uutiset - 13.1.2015

Humak ja Kela: Sisäkorvaistutetta käyttäville nuorille puheterapia on tärkein kuntoutusmuoto

Sisäkorvaistutetta käyttävistä lapsista ja nuorista osa tarvitsee edelleen tulkkauspalvelua. Heille puheterapia on tärkein kuntoutusmuoto. Tämä selviää Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Kelan tutkimuksesta. Asiasta uutisoi Ylen viittomakieliset uutiset. Puheterapiaa tarvitsi 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. Vanhemmat toivoivat, että puheterapia olisi jatkuvaa eikä sitä tarjottaisi vain lyhyissä pätkissä. Humanistinen ammattikorkeakoulu pohtii jatkossa miten tulkkauksen tarve ja muoto muuttuu tulevaisuudessa […]

Lue lisää

Uutiset - 12.1.2015

Ehdota Kuntouttajamitalin saajaa

Kuntoutussäätiön hallitus myöntää vuosittain Kuntouttajamitalin tunnustuksena kuntoutuksen hyväksi tehdystä merkittävästä toiminnasta. Mitalin saajan toiminnan on oltava ainutlaatuisuudeltaan, esimerkillisyydeltään sekä toiminnan laajuuden, vaikuttavuuden tai uutuuden suhteen merkitsevästi Suomen kuntoutustoimintaa edistävää. Voit lähetttää ehdotuksesi perusteluineen 11.2.2015 mennessä osoitteeseen timo.korpela(at)kuntoutussaatio.fi. Lue lisää Kuntoutussäätiön verkkosivuilta.>> Kuntoutusportti on Kuntoutussäätiön ylläpitämä verkkopalvelu.

Lue lisää

Uutiset - 5.1.2015

MS-liiton uusi nimi on Neuroliitto

”Nimi kuvaa liiton toimintaa aiempaa paremmin. Liitto ei ole ainoastaan MS-tautia sairastavien ja heidän läheistensä tukena, vaan edustaa myös harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia”, liiton tiedotteessa sanotaan. Liiton uusi internetosoite on www.neuroliitto.fi. Tiedote Neuroliiton verkkosivuilla. >>

Lue lisää